استریپ و استافینگ

ین شرکت با استفاده از دو دستگاه ریچ استاکر خود و نیروی کارگری حرفهای بالغ بر 250 نفر امادده انجام کلیه عملیات های استریپ و استافینگ میباش

استریپ به معنی تخلیه کالای داخل کانتینر حسب درخواست صاحب کالا و یا نمایندگی خط کشتیرانی که با توجه به نوع کالا توسط لیفت تراک یا نیروی انسانی انجام میشود

استافینگ به معنی بارچینی کالا به داخل کانتینر حسب درخواست صاحب کالا و یا نمایندگی خط کشتیرانی  که با توجه به نوع کالا توسط لیفت تراک یا نیروی انسانی انجام میشود