الصاق پلمب و نگهبانی

واحد حراست این شرکت با بهره گیری از نیروهای بومی و متخصص آگاه به کلیه قوانین گارد اداره بنادر و دریانوردی و حراست سازمان منطقه ازاد چابهار میباشند

با توجه به قوانین قبل از ورود کالا به کشور و همینطور قبل از خروج کالا جهت صادرات می بایست کارشناسان گمرکی کالا یا کانتینر را بررسی کنند و صحت موارد اظهار شده توسط صاحب کالا را تایید نمایند و همینطور در هنگام ترانزیت کالا می بایست کالا به صورت پلمب شده وارد کشور شود.

این شرکت با استفاده از نیروهای بومی و حرفه ای و ملتزم به قوانین کشور و آگاهی کامل به قوانین گارد اداره بنادر و حراست سازمان منطقه آزاد امنیت محوطه تحت نظارت خود را تضمین می نماید.