بارشماری و انبارداری

این شرکت دارای انبار 12 هزار متری اختصاصی و پیمانکار انحصاری بیش از 20 هزار متر مربع  انبار سرپوشیده میباشد

پس از اینکه کالاها از روی کفی کشنده، در محوط ههای انباری روباز یا سقف دار تخلیه گردید،

براساس برنامه و دستوراتی که قبلاً پیش بینى شده، کلیه بسته بندی های محتواى کالا در محلهای معین

و مناسب، واقع در درون انبار و یا محوطه ها چیده می شوند. در این مرحله علاوه بر عملیات تخلیه و

یا بارگیری از کفی و کشنده ها، و چیدن و جایگزین کردن کالاها، یک سری اقدامات اداری مرتبط با

ثبت مقدار، نوع، نام صاحب یا صاحبان کالاها، نام کشتی، شماره بارنامه و غیره در دفاتر مخصوص

انبارها ثبت می شود.

در انبارهای بندر، کارکنان به دو دسته کارکنان دفتری و عملیاتی تقسیم می شوند. کارکنان

دفتری مسئول انجام امور اداری مربوط به تحویل گرفتن کالاها، از هر دو سیستم عملیات اسکله ای و

حمل و نقل زمینی و ثبت اطلاعات مربوط به آنها در دفاتر مختلف م یباشند. در رأس کارکنان دفتری

رئیس انبار یا ترمینال، و سپس معاون یا معاونین انبار، و محوطه ها و بار شماران و متصدیان و مسئولین

کالاهای مختلف قرار دارند.

کلیه مشخصات مربوط به کالاها نظیر وزن، حجم، نوع بسته بندی، علامتهای ثبت شده در

روی بسته ها، نام کشتی، شماره بارنامه، نام صاحب یا صاحبان کالا، شرکت کشتیرانی، شماره کامیون

و غیره در دفاتر موجود در انبارها ثبت می شوند که این امور توسط قسمت امور اداری انبارها انجام

م یگردد. رانندگی وسایل جابه جایی کالا نظیر لیفتراک یا جرثقیل، صفافی کالاها و ی ا جاب هجایی

دستی بسته بندیهای کوچک در درون انبارها و محوطه ها توسط گروه کارکنان عملیاتی صورت

می پذیرد.