باز و بستن لوازم مهار

این شرکت با استفاده از نیروهای متخصص  اماده انجام کلیه امور مربوط به باز کردن و بستن لوازم مهار کالا میباشد

لاشینگ یا مهار و تسمه بندی  به عملیات مهار کانتینر گفته میشود که بایستی توسط نیروی متخصص انجام پذیرد

بارگیریکالاها و یا  کانتینرها بروی کشتیهای خاص (برای مثال کشتی های رول ان و رول اف) نیاز به مهار کانتینرها دارد .