بیمه

این شرکت به توجه به اهمیت کیفیت خدمت رسانی به تجار محترم اقدام به اخذ نمایندگی بیمه آسیا نموده و کلیه امور بیمه ای را انجام میدهد

بیمه به معنای امروزی ابتدا در زمینه حمل و نقل دریایی شروع شد و گویا یک نوع معامله اعتباری که در قرون وسطی مرسوم بود ، موجب پیدایش بیمه باربری شده است. بعضی سرمایه داران و صرافان به صاحبان کشتی و بازرگانانی که قصد خرید کالا و حمل آن از طریق دریا را داشتند ، نوعی وام به نام وام حوادث دریا پرداخت می کردند.

شروع این نوع بیمه در قرون وسطی اهمیت بیمه دریایی  و حمل و نقل و ترانزیت را مشخص میکند. این شرکت برای افزایش خدمترسانی به تجار محترم انواع بیمه نامه را صادر میکند.