تخلیه و بارگیری

این شرکت با بهره مندی از تجهیزات تخصصی قادر به انجام کلیه عملیاتهای تخلیه و بارگیری شناورها میباشد

هر وقت که یک کشتی باری یا نفتکش در کنار اسکله اى پهلو گرفته است آن کشتى در حال

تخليه کالاهاى وارداتى، و يا بارگيري کالاهاى صادراتى، و یا انجام هر دو عمليات تخلىه وبارگىرى کالا

به طور همزمان براى واردات و صادرات می باشد.

مرز زمانى، قانونی و عرفی اين مرحله از عمليات، اگر کالاها صادراتی باشند از لحظه فعاليت كاري در سطح اسکله و زير قلاب کشتى شروع و پس از قرار گرفتن کامل کالاها، صفافي و مهار آنها در داخل انبار کشتی ها، و یا روى عرشه آنها خاتمه مى ىابد. بالعکس اگر کالاها وارداتی باشند کار تخليه از انبار کشتى یا عرشه آن با آماده کردن آنها، براى قلاب گذارى شروع و در روى اسکله ىا داخل كاميون و واگن خاتمه مى یابد