سوالات متداول

سوالات متداول2021-02-07T16:26:18+03:30

سوالات متداول

انجام ترخیص کالا از اماکن بندری چگونه است؟2021-01-12T22:19:40+03:30

۱-مراجعه صاحب کالا به شرکت کشتیرانی مربوطه و ارائه اصل بارنامه دریائی ممهور شده به مهر بانک گشایش کننده اعتبار و تمبر باطل شده که به نفع صاحب کالا پشت نویسی شده و دریافت ترخیصیه از کشتیرانی مربوطه

۲-مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه ترخیصه به نماینده بخش خصوصی و دریافت اصل قبض انبار کالا.

۳-مراجعه صاحب کالا به گمرک و ارائه اصل قبض انبار ، پروفرم ، پکینگ لیست ، ترخیصیه ، فاکتور خرید، وکالتنامه یا صلح نامه و مجوزهای محلی (بهداشت، دامپزشکی، استاندارد) جهت دریافت پروانه گمرکی.

۴-مراجعه صاحب کالا به بانک جهت پرداخت هزینه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی .

۵-مراجعه صاحب کالا به گمرک و ارائه فیش های پرداختی و دریافت پروانه گمرکی.

۶-مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه اصل پروانه گمرکی به نماینده بخش خصوصی طرف قرارداد بندر و ثبت اطلاعات پروانه در کامپیوتر.

۷-صدور صورتحساب هزینه های حقوق و عوارض بندری – باربری -انبارداری توسط نماینده بخش خصوصی و تحویل به صاحب کالا.

۸-مراجعه صاحب کالا به بانک جهت پرداخت هزینه های حقوق و عوارض بندری دریافت فیش بانکی.

۹-مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه فیشهای بانکی پرداختی به نماینده بخش خصوصی جهت ممهور نمودن صورتحساب ها و ظهر کپی پروانه گمرکی .

۱۰- بررسی پروانه گمرکی قبض انبار- بارنامه دریائی –مانیفست –پکینگ لیست – فرم نگلات ویژه توسط کارشناس تسویه کالا( دفتر کل انبارها) و بررسی صورتحسابها و فیش های بانکی و بیمه نامه باربری کالا توسط کارشناس امور مالی و خروج پروانه گمرکی از کامپیوتر و صدور اجازه بارگیری کالا از ترمینال مربوطه.

۱۱- مراجعه صاحب کالا به ترمینال مربوطه و ارائه کپی پروانه گمرکی ممهور شده و بارگیری کالا، توسط بخش خصوصی بر روی وسایل حمل صاحب کالا و صدور بیجک خروجی کالا.

۱۲- خروج وسایل حمل بارگیری شده صاحب کالا از اماکن بندری (درب خروج گمرک) .

۱۳- چنانچه کالا مشمول هزینه تفاوت انبارداری گردد صاحب کالا فرم ریز بارگیری روزانه کالا را از ترمینال مربوطه دریافت نموده و مجدداً به نماینده بخش خصوصی مستقر در مرکز خدمات بندری مراجعه و صورتحساب تفاوت انبارداری دریافت می نماید.

۱۴-مراجعه صاحب کالا به بانک جهت پرداخت هزینه تفاوت انبارداری کالا.

۱۵- مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه فیشهای بانکی پرداختی به نماینده بخش خصوصی جهت ممهور نمودن صورتحساب و ظهر کپی پروانه گمرکی.

۱۶- بررسی صورتحساب تفاوت انبارداری توسط کارشناس امور مالی بندر و خروج پروانه گمرکی از کامپیوتر و صدور اجازه بارگیری کالا از ترمینال مربوطه.

۱۷- مراجعه صاحب کالا به ترمینال مربوط به ارائه کپی پروانه گمرکی ممهور شده و بارگیری کالا توسط بخش خصوصی بر روی وسایل حمل صاحب کالا و صدور بیجک خروجی .

۱۸- خروج وسایل حمل بارگیری شده صاحب کالا از اماکن بندری ( درب خروج گمرک)

شرایط نگهداری از کالا توسط اداره بنادر و دریانوردی چگونه است؟2021-01-12T22:17:34+03:30

۱-مسئولیت بندر در قبال کالاهای وارداتی از لحظه ای شروع می شود که کالا به وسیله جرثقیل کشتی یا جرثقیل ساحلی بر روی اسکله یا وسایل باربری بندر که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد ، فرود آید و وضعیت کالا توسط بارشماران بندر و کشتیرانی بررسی و برای آن تالی گرفته شده و توسط مسئولین بندر ، رسید به کشتیرانی داده شده باشد.

۲-بندر در مورد کالاهای وارداتی که بطور یکسره از کشتی تخلیه و بر روی وسایل حمل صاحب کالا صفافی و از بندر خارج می گردد ، مسئولیتی نداشته و نماینده صاحب کالا می بایست هرگونه کم و کسری و اختلافی را که مشاهده نموده، در روی اسکله با حضور نماینده بندر حل و فصل نماید وچنانچه کالا را از کشتیرانی تحویل گرفته و از بندر خارج نمود ، بعداً بندر هیچگونه مسئولیت ودخالتی در حل اختلافات آنان نخواهد داشت.

۳-بندر وقتی کالاهای صادراتی را قبول می نماید که کشتی حامل آن مشخص شده و حداکثر ظرف ۱۵ روز آینده وارد بندر شود یا اگر در بندر است، تا زمان ترک بندر، فرصت برای بارگیری وجود داشته باشد.

۴-بندر، کالاها را برحسب بسته بندی ظاهری تحویل گرفته به همان حالت تحویل خواهد داد و مسئولیتی در مورد وزن و تعداد آنان ندارد.

۵-در مواردی که بسته بندی ها آسیب دیده باشند ضمن انعکاس در تالی مربوطه ، نماینده کشتی یا کشتیرانی موظف است مراتب را با حضور نماینده یا نمایندگان بندر بررسی و دقیقاً نوع آسیب دیدگی را قید و تعداد رای شمارش و صورتمجلس را امضاء و کالا را بسته بندی جدید نموده یا در کیسه ای قرارداد سیم و سرب کرده تحویل بندر نماید که به همان ترتیب تحویل صاحبان کالا خواهد گردید.

۶-بسته بندی کالاها می بایست براساس استانداردهای معتبر بین المللی و بندر در قبال کالاهایی که بسته بندی ضعیف و یا غیر استاندارد داشته باشد ، مسئولیت از بین رفتن کالا را نخواهد داشت، اصل آن است که صورت جلسه ای در این مورد تنظیم گردد.

۷-   علامت ولات کالاها باید بطور خوانا و در چهار طرف بسته بندی حک شده باشد.

۸-کالاهای خطرناک و مواد محترقه و مشتعله باید دارای علامت مخصوص خود باشند در غیر اینصورت ، هرگونه خساراتی که از بابت نگهداری اینگونه کالاها به بندر یا کالاهای دیگر وارد شود، به عهده صاحب یا صاحبان اینگونه کالاها و مواد خواهد بود.

۹-باز کردن و بسته بندی مجدد بسته های کالا برای ارزیابی ارزیابان گمرک، به عهده صاحبان کالا بوده و در حضور انباردار یا نماینده او انجام خواهد شد.

۱۰-کالاهایی که نیاز به مراقبت و نگهداری خاص و یا محل خاص دارند، می بایست این موضوع در روی بسته ها و مانیفست قید شده باشد.

۱۱-بیمه کالای وارده بندر، بعهده صاحبان کالا است.

۱۲- کالاهایی که از هر جهت موجب آلودگی بندر میشوند، اجازه تخلیه و نگهداری در بندر را ندارند و می بایست به صورت حمل یکسره از کشتی به روی وسیله حمل صاحب یا صاحبان کالا تخلیه و مستقیماً پس از انجام تشریفات گمرکی لازم از بندر خارج شوند. در غیراینصورت کشتیرانی یا صاحب کالا موظف است این قبیل کالاها را در بارج یا دوبه تخلیه و به هزینه صاحب یا صاحبان آن ، تا انجام تشریفات حمل ، یکسره به مسئولیت خود نگهداری نماید.

۱۳- مواد منفجره به هیچ وجه در داخل محوطه و انبارهای بندر نگهداری نخواهد شد و در صورتیکه حمل یکسره نشود، کشتیرانی موظف است با رعایت کلیه نکات ایمنی در بارج یا دوبه تخلیه و با انجام تشریفات حمل یکسره آن ، به هزینه صاحب یا صاحبان کالا ، به مسئولیت خود نگهداری نماید.

قبل از رسیدن کشتی به بنادر کشور چه مراحلی باید انجام شود؟2021-01-12T22:18:07+03:30

کلیه کشتی هایی که برای یکی از بنادر کشور کالای تخلیه ای دارند ، می بایست۴۸ ساعت قبل از ورود کشتی از طریق نمایندگی کشتیرانی یک نسخه مانیفست کارگو پلان کشتی را به اداره بنادر و دریانوردی ارسال نمایند. ضمنا برای کشتیهای حامل کالای فله (گندم ، جو، ذرت ، روغن مایع) کارگو پلان لازم نیست.

نمایندگی کشتیرانی موظف است طی نامه ای به بندر مراتب ذیل را اطلاع دهد:

الف) نام و ملیت کشتی.

ب ) نام و ملیت کشتی.

ج ) طول و ظرفیت غیر خالص و آبخور کشتی.

 

سپس پنج نسخه مانیفست کشتی به انضمام فهرست ترجمه شده خلاصه کالا، با توجه به اینکه مانیفست باید بدون قلم خوردگی باشد.

در صورتی که قبلاً مانیفست و کارگو پلان به بندر نرسیده باشد، در این مرحله تسلیم کارگو پلان نیز اجباریست.

اگر مانیفست اصلاح شده باشد ،ناخدای کشتی موظف است هر یک از اقلام اصلاح شده را امضاء نماید.

کلیه نمایندگی های کشتی هایی که وارد بندر خواهند شد ، موظفند ساعت ۹ صبح روز قبل از ورود کشتی ، در اداره مرکزی بندر حضور یافته و هر گونه اطلاعات در مورد کشتی مربوطه، که مورد نیاز گروه برنامه ریزی بندر می باشد را در اختیار بگذارند .

فرم تقاضای اسکله می بایست ۲۴ ساعت قبل از ورود کشتی از طرف نمایندگی تسلیم اداره بنادر و دریانوردی بشود.

مشاوره با ما

مکران پارت با بیش از 10 سال خدمات تخصصی بندری،با بهترین کیفیت  کلیه خدمات بندری مورد نیاز شما را ارائه  و تضمین می کند.